Algemeen:

Het doel van deze website is u te informeren. De informatie op deze website is geen (persoonlijk) advies.
VTBO is geen adviseur of iets van dien aard. VTBO verkoopt uitsluitend licenties voor zelf ontwikkelde software en is daarbij ook geen maatwerk software maar een kant en klaar software product.

Aansprakelijkheid:

VTBO-Ontwikkeling is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van of samenhangt met de toegang of het gebruik van de website(s).

Informatie en functioneren:

Hoewel VTBO-Ontwikkeling de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld en de website regelmatig wordt onderhouden om deze zo actueel en volledig mogelijk te laten zijn, kunnen fouten, onvolledigheden, omissies of verouderde informatie niet worden uitgesloten.

Aan de op de website verstrekte informatie kunnen op generlei wijze enige dan wel geen rechten worden ontleend. Hoewel VTBO-Ontwikkeling er alles aan doet om de website zo goed mogelijk te laten functioneren, kan de foutloze werking of ononderbrokentoegankelijkheid van deze website of door haar langs elektronische weg aangeboden diensten niet worden gegarandeerd. VTBO-Ontwikkeling is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die het gevolg is van onjuistheden in gegevens/informatie, het niet toegankelijk zijn van informatie of het niet naar behoren functioneren van de website.

Virussen:

VTBO-Ontwikkeling kan niet garanderen dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten. VTBO-Ontwikkeling is op geen enkele wijze hiervoor aansprakelijk voor schade als gevolg daarvan.

Intellectueel eigendomsrecht:

Het intellectueel eigendom van de inhoud van de website berust bij VBTO- Ontwikkeling en/of bij diegene van wie wij een licentie hebben gekregen. Wijzigen, verkopen, in licentie geven, geheel of gedeeltelijk verveelvoudigen en/of openbaar maken van teksten en/of grafische voorstellingen is zonder vooraf gaande schriftelijke toestemming van degene aan wie het eigendom toebehoort niet toegestaan. Het verveelvoudigen van teksten, foto’s en algemene voorwaarden en dergelijke is alleen dan toegestaan wanneer:

  1. dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van uw bedrijf.
  2. dit in ongewijzigde vorm gebeurt.
  3. de oorspronkelijke doelstelling of context geen schade wordt aangedaan.
  4. en het eigendom van de informatie in alle gevallen duidelijk is vermeld.

Verwijzingen en hyperlinks:

Verwijzingen naar websites, anders dan die van VTBO-Ontwikkeling, zijn slechts ter informatie. VTBO-Ontwikkeling kan geen enkele garantie geven voor toegankelijkheid en inhoud van deze website(s). VTBO-Ontwikkeling is op
geen enkele wijze aansprakelijk voor o.a. de informatie op betreffende website(s). Zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van VTBO-Ontwikkeling is het niet toegestaan een hyperlink naar onze website(s) op te nemen.

Toepasselijk recht:

Op deze disclaimer, deze website en het gebruik daarvan is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen uit hoofde van of in verband hiermee zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter(s) in Nederland. Indien anderstalige versies van de Disclaimer verschillen vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.